Błąd
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:382. Error 9: Invalid character

Menu

Reklama

Elek. Skrzynka Podawcza

Reklama

Statystyka strony

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj122
mod_vvisit_counterWczoraj89
mod_vvisit_counterTen tydzie294
mod_vvisit_counterTen miesic1778
mod_vvisit_counterWszystko633728

Organy i osoby oraz ich kompetencje PDF Drukuj Email
Wpisany przez prok. Jerzy Dybus   
niedziela, 02 marca 2008 17:02

Prokuratur Regionaln w Rzeszowie tworz:

  • Wydzia I do Spraw Przestpczoci Gospodarczej,
  • Wydzia III Organizacyjno-Sdowy,
  • Wydzia VI Budetowo-Administracyjny,
  • Samodzielny Dzia do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  • Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych,
  • Stanowisko Administratora Bezpieczestwa Informacji,
  • Stanowisko do Spraw Bezpieczestwa i Higieny Pracy,
  • Stanowisko Audytora Wewntrznego.

Wydzia I do Spraw Przestpczoci Gospodarczej kierowany przez Naczelnika, do ktrego zada naley:
1) prowadzenie i nadzorowanie postpowa przygotowawczych w sprawach o najpowaniejsze przestpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i finansowo-skarbowe wzgldem mienia wielkiej wartoci, o ktrym mowa w art. 115 6 k.k.
2) prowadzenie i nadzorowanie postpowa przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych ze wzgldu na ich zawio i szczegln wag,
3) prowadzenie i nadzorowanie postpowa przygotowawczych w powanych i wieloosobowych sprawach z wykorzystaniem Internetu oraz dotyczcych cyberprzestpczoci o skomplikowanym stanie faktycznym, lub jeeli warto szkody wyrzdzonej przestpstwem stanowi mienie wielkiej wartoci, o ktrej mowa w art. 115 6 k.k. oraz prowadzenie i nadzorowanie postpowa przygotowawczych dotyczcych bdw medycznych, ktrych skutkiem jest mier czowieka,
4) udzia prokuratorw w postpowaniach sdowych w sprawach wymienionych w pkt 1-3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynnoci sdowych w postpowaniu przygotowawczym,
5} sporzdzanie kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach wymienionych w pkt 1-3,
6) sporzdzanie projektw wnioskw o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 1 a kpk od orzecze sdw odwoawczych w sprawach, o ktrych mowa w pkt 1-3,
7) wnoszenie skarg do Sdu Najwyszego od wyrokw sdw odwoawczych uchylajcych wyroki sdw I instancji i przekazujcych sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o ktrych mowa w pkt 1-3,
8) sporzdzanie wnioskw o wznowienie postpowania sdowego w sprawach o ktrych mowa w pkt
9) ocena i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postpowania sdowego w sprawach o ktrych mowa w pkt 1-3,
10) koordynowanie postpowa przygotowawczych prowadzonych przez podlege jednostki w sprawach czynw przestpnych popenionych przeciwko obrotowi gospodarczemu, w sprawach przestpstw finansowo-skarbowych, oraz o ktrych mowa w pkt. 3,
11) obrt prawny z zagranic w zakresie spraw prowadzonych w wydziale,
12) sprawowanie zwierzchniego nadzoru subowego zleconego przez Prokuratora Regionalnego nad ledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okrgowych, a w szczeglnie uzasadnionych przypadkach prowadzonych w prokuraturach rejonowych, oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie rodkw odwoawczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzdnego
13) dokonywania analiz akt toczcych si lub zakoczonych postpowa przygotowawczych prowadzonych przez podlege jednostki, w sprawach o ktrych mowa w pkt 1-3,
14) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postpowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okrgowych i rejonowych przeciwko osobie, ktra wystpowaa w charakterze podejrzanego, w sprawach o ktrych mowa w pkt. 1-3,
15) podejmowania decyzji w przedmiocie podjcia na nowo postpowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach okrgowych i rejonowych, w sprawach o ktrych mowa w pkt. 1-3,
16) koordynowania cigania okrelonej kategorii przestpstw, o ktrych mowa w pkt. 1-3 i ksztatowania praktyki w zakresie zwalczania przestpczoci na podstawie bada akt, analizy materiaw i informacji przekazywanych m. in, przez prokuratury okrgowe oraz innych ustale, a take opracowywanie sprawozda i raportw o stanie przestpczoci, bd opracowywanie i wdraanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postpowa przygotowawczych, dotyczcych wymienionej wyej kategorii przestpstw,
17) wykonywanie zada i czynnoci zleconych przez Prokuratora Regionalnego,
2. W ramach Wydziau wyznacza si stanowiska:
1) koordynatora zajmujcego si prowadzeniem i nadzorowaniem spraw dotyczcych bdw medycznych, ktrych skutkiem jest mier czowieka oraz koordynowaniem postpowa dotyczcych tej kategorii przestpstw w prokuraturach podlegych,
2) koordynatora do prowadzenia i nadzorowania wieloosobowych spraw o powane przestpstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawanasowanych technologii i systemw informatycznych (cyberprzestpczoci) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeeli warto szkody wyrzdzonej przestpstwem przekracza kwot o ktrej mowa w art. 115 6 kk oraz koordynowaniem postpowa dotyczcych tej kategorii przestpstw w prokuraturach podlegych,
3. Bezporedni nadzr nad Wydziaem sprawuje Zastpca Prokuratora Regionalnego.

Wydzia III Organizacyjno-Sdowy, kierowany przez Naczelnika, obejmujcy zadania w zakresie:
1) udzia prokuratorw w postpowaniach odwoawczych przed sdem apelacyjnym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpiecze spoecznych i gospodarczych,
2) udzia prokuratorw w postpowaniu przed sdami administracyjnymi,
3) udzia prokuratorw w postpowaniu przed Sdem Odwoawczym w trybie 328 ust. 3 regulaminu,
4) sporzdzanie kasacji i odpowiedzi na kasacje w sprawach wym. w pkt 3,
5) wnoszenie kasacji w sprawach karnych wymienionych w pkt. 3,
6) sporzdzanie projektw wnioskw o wniesienie przez Ministra Sprawiedliwoci - Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k i art. 523 la k.p.k. od orzecze sdw odwoawczych w sprawach wym. w pkt 3,
7) wnoszenie skarg do Sdu Najwyszego od wyrokw sdw odwoawczych uchylajcych wyroki sdw i instancji i przekazujcych sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach wymienionych w pkt.3,
8) sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie rodkw odwoawczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzdnego,
9) udzia prokuratorw przed sdem apelacyjnym w postpowaniu wykonawczym i w postpowaniu o uaskawienie,
10) ksztatowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postpowania sdowego,
11) analiza orzecznictwa sdu apelacyjnego i sdw administracyjnych i badanie zasadnoci i poziomu rodkw zaskarenia wnoszonych przez podlege jednostki organizacyjne, oraz ocena wnioskw o wznowienie postpowania sdowego i udzia w postpowaniu przed sdem w tego rodzaju sprawach,
12) organizacja pracy w Prokuraturze Regionalnej i podlegych jednostkach prokuratury,
13) organizacja kadr i szkolenia,
14) prowadzenie sprawozdawczoci i statystyki,
15) rozpatrywanie i zaatwianie skarg i wnioskw,
16) dziaalno Zastpcy Rzecznika Dyscyplinarnego,
17) dziaalnoci rzecznika prasowego,
18) udostpniania informacji publicznej,
19) sprawowanie nadzoru nad biurowoci i prac sekretariatu,
20) koordynowanie zada w zakresie kontroli zarzdczej w Prokuraturze Regionalnej i podlegych jednostkach organizacyjnych prokuratury,
21) koordynowanie dziaa zapewniajcych prawidowe funkcjonowanie systemw informatycznych w Prokuraturze Regionalnej i podlegych prokuraturach okrgowych,
22) zapewnienie obsugi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Regionalnej,
23) opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziaem Budetowo-Administracyjnym projektu budetu w zakresie wdraania lokalnych rozwiza informatycznych,
24) wsppraca z Wydziaem Budetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wnioskw o wszczcie zamwienia publicznego dotyczcego zakupu sprztu lub usug informatycznych,
25) opracowywanie projektw regulacji prawnych dotyczcych wdraania i utrzymania systemw informatycznych w Prokuraturze Regionalnej, uwzgldniajcych rozwizania majce na celu zapewnienie bezpieczestwa systemw informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich dziaa w prokuraturach podlegych,
26) wykonywanie analizy kryminalnej,
27) administrowanie i obsuga stanowiska dostpowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewntrznych baz danych,
28) administrowanie stron internetow i Biuletynem Informacji Publicznej w Prokuraturze Regionalnej,
29) administrowanie elektroniczn skrzynk podawcz w Prokuraturze Regionalnej,
30) obsuga techniczna czynnoci informatycznych wykonywanych w postpowaniu karnym,
31) obsuga wideokonferencji,
32) prowadzenie ewidencji sprztu komputerowego i oprogramowania,
33) prowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur okrgowych i rejonowych oraz koordynowanie dziaa podlegych prokuratur okrgowych w zakresie prowadzenia wizytacji i lustracji,
34) prowadzanie innych dziaa o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie bada akt i innych ustale, oraz koordynowanie i kontrola prawidowoci sprawowania nadzoru subowego nad postpowaniami prowadzonymi przez prokuratury okrgowe,
35) dokonywanie ocen pracy prokuratorw wykonujcych czynnoci w podlegych prokuraturach,
36) wykonywanie zada z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownikw Prokuratury Regionalnej,
37) rozstrzygania sporw kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany waciwoci miejscowej,
38) monitorowania spraw, w ktrych strona wniosa skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postpowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie, oraz udzia prokuratorw w postpowaniu sdowym przed sdem apelacyjnym w sprawach z zakresu skarg na przewleko postpowania przygotowawczego,
39) prowadzenie postpowa przygotowawczych przydzielonych decyzj Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie lub jego Zastpcy,
40) udzia prokuratorw w postpowaniach sdowych w sprawach karnych, o ktrych mowa w pkt. 39 oraz przydzielonych decyzj Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie lub jego Zastpcy - rozpoznawanych w I i II instancji, oraz w toku czynnoci sdowych w postpowaniu przygotowawczym,
41) przygotowywanie projektw decyzji o przekazaniu w szczeglnie uzasadnionych przypadkach podlegej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyczeniem zasad wynikajcych z przepisw, o ktrych mowa w 116 ust. 1 Regulaminu,
42) sporzdzania kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o ktrych mowa w pkt. 39,
43) sporzdzania projektw wnioskw o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 1 a kpk od orzecze sdw odwoawczych w sprawach o ktrych mowa w pkt. 39,
44) sporzdzania wnioskw o wznowienie postpowania sdowego w sprawach o ktrych mowa w pkt. 39,
45) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postpowania sadowego w sprawach o ktrych mowa w pkt. 39,
46) dokonywania analiz akt toczcych si lub zakoczonych postpowa przygotowawczych w sprawach innych ni te, o ktrych mowa w 3 w ust. 1 pkt. 1-3,
47) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postpowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuratorach okrgowych i rejonowych przeciwko osobie, ktra wystpowaa w charakterze podejrzanego w sprawach innych ni te, o ktrych mowa w 3 w ust. 1 pkt. 1-3,
48) koordynowania cigania okrelonej kategorii przestpstw na podstawie bada akt, analizy materiaw i informacji przekazywanych min. przez prokuratury okrgowe oraz innych ustale, a take opracowywania sprawozda i raportw o stanie przestpczoci, bd opracowywania i wdraania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postpowa przygotowawczych dotyczcych okrelonej kategorii przestpstw, innych ni te o ktrych mowa w 3 w ust. 1 pkt. 1-3,
49) obrotu prawnego z zagranic w zakresie spraw innych ni te, o ktrych mowa w 3 w ust. 1 pkt. 1-3,
50) opracowywanie wnioskw do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnego postanowieniu o umorzeniu postpowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, ktra wystpowaa w charakterze podejrzanego w podlegych prokuraturach w trybie art. 328 1 kpk,
51) opracowywanie planw rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Regionalnej zgodnie z kierunkami okrelonymi przez Prokuratur Krajow,
52) wykonywania zada nie objtych waciwoci innych komrek organizacyjnych, oraz zada i czynnoci zleconych przez Prokuratora Regionalnego.
2. Bezporedni nadzr nad Wydziaem sprawuje Prokurator Regionalny z wyczeniem postpowania sdowego nad ktrym bezporedni nadzr sprawuje Zastpca Prokuratora Regionalnego.

Wydzia VI Budetowo-Administracyjny kierowany przez Dyrektora Finansowo- Administracyjnego, do ktrego zada naley:
1) zapewnienie prawidowego wykonywania zada i funkcji przez dysponenta budetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia,
2) prowadzenie rachunkowoci i ksigowoci,
3) zapewnienie prawidowego wykonywania zada zwizanych z udzielaniem zamwie publicznych,
4) obsuga administracyjno-gospodarcza,
5) prowadzenie inwestycji i remontw,
6) prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
7) prowadzenie spraw zwizanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorw,
8) zapewnienie ochrony przeciwpoarowej oraz bezpieczestwa i higieny pracy,
9) prowadzenie biblioteki.
2. Bezporedni nadzr nad Wydziaem sprawuje Prokurator Regionalny.

Samodzielny Dzia do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - kierowany przez Penomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej ?penomocnikiem ochrony" i obejmujcy zakresem swego dziaania:
1) ochron wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych,
2) ochron systemw i sieci teleinformatycznych, w ktrych s wytarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
3} kontrole przestrzegania przepisw o ochronie informacji niejawnych,
4 ) szkolenie pracownikw w zakresie ochrony informacji niejawnych,
5) przeprowadzanie postpowa sprawdzajcych,
6) zapewnienie ochrony dokumentacji niejawnej Prokuratury Regionalnej.
2. W ramach Dziau funkcjonuje:
1) Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podlegego bezporednio penomocnikowi ochrony, ktrej organizacj i zasady dziaania okrelaj odrbne przepisy,
3. Bezporedni nadzr nad Samodzielnym Dziaem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Regionalny.

W Prokuraturze Regionalnej dziaa sekretariat prokuratury, w ktrego skad wchodz agendy administracyjne: skadnica dowodw rzeczowych, archiwum zakadowe, biuro podawcze, kierowany przez Kierownika sekretariatu i wykonujcy prace:
1) kancelaryjno-biurowe,
2) pomocnicze,
w sprawach zaatwianych przez prokuratorw w ramach ich ustawowych kompetencji oraz w zakresie zleconym przez prokuratora wykonuje czynnoci formalno - prawne przewidziane w ustawach, jeeli do ich wykonywania nie jest uprawniony wycznie prokurator,
2. Bezporedni nadzr nad sekretariatem sprawuje Naczelnik Wydziau II Organizacyjno-Sdowego Prokuratury Regionalnej.

W Prokuraturze Regionalnej tworzy si samodzielne stanowiska pracy:
1) Starszego inspektora do spraw obronnych - dla zapewnienia prawidowej realizacji zada w: zakresie obronnoci pastwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r o powszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z pn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktw wykonawczych,
2) Audytora wewntrznego do wykonywania zada w zakresie audytu wewntrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885.
7. pn. zm.),
3) Administratora Bezpieczestwa Informacji do wykonywania zada okrelonych w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ),
4) Stanowisko do spraw bezpieczestwa i higieny pracy do wykonywania zada, z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy wynikajcych z przepisw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z pn. zm) i przepisw odpowiednich aktw wykonawczych,
2. Samodzielne stanowiska podlegaj bezporednio Prokuratorowi Regionalnemu.
3. Samodzielne stanowisko, okrelone w ust. 1 pkt. 1 obsuguje Samodzielny Dzia do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, okrelone w ust. 1 pkt 2 i 3 obsuguje Wydzia II Organizacyjno-Sdowy, a okrelone w ust. 1 pkt 4 Wydzia III Budetowo - Administracyjny.


Zmieniony: poniedziałek, 13 lutego 2017 09:14
 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!